CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Yên Bái tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

Invest Global 16:59 09/07/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị 07 CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn.

(Xây dựng) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Yên Bái tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng Tỉnh Yên Bái quyết tâm giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (Ảnh minh họa).

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang diễn ra khá nhanh, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao. Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, cụ thể là chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chưa cao, chưa đảm bảo tính dự báo và khả thi dẫn đến quy hoạch sau khi được phê duyệt phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.

Bên cạnh đó, việc vi phạm các quy định trong quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị vẫn xảy ra như: Xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng công trình không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép, vi phạm chỉ giới xây dựng. Những vi phạm này có chiều hướng gia tăng tại một số địa bàn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật và sự phát triển bền vững của đô thị gây bức xúc trong nhân dân.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành về công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực dự báo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch. Tăng cường phối hợp trong quá trình quản lý xây dựng quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phân định rõ nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đi đôi với cơ chế kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước, khai thác tốt nguồn lực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, rà soát điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ các cấp độ quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng.

Về lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định của tỉnh Yên Bái về quản lý trật tự xây dựng; thực hiện kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm trật tự xây dựng định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng. Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng trong quản lý về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát các nội dung Chỉ thị để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả trước ngày 31/12 hằng năm và báo cáo đột xuất (khi có đề nghị, yêu cầu) về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thông tin Doanh nghiệp