Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Tư vấn pháp luật về đầu tư

Tư vấn về các cơ chế , chính sách liên quan về đất đai , quy hoạch đô thị , Cơ sở vật chất để thực hiện dự án .

 

 

Các đối tác dịch vụ