Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Tư vấn pháp luật về đầu tư

Tư vấn về các cơ chế , chính sách liên quan về đất đai , quy hoạch đô thị , Cơ sở vật chất để thực hiện dự án .

·        Tư vấn về các cơ chế, chính sách liên quan về đất đai, quy hoạch đô thị, cơ sở vật chất để thực hiện dự án.

·        Tư vấn về pháp luật, thuế và những nội dung khác liên quan đến đầu tư.

·        Tư vấn về các thủ tục đầu tư, lập dự án và phương án đầu tư.

·        Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư và kinh doanh.

·        Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, cấp phép xây dựng, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng.