Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng mục tiêu , chiến lược dài hạn , trung hạn và ngắn hạn của công ty và các phòng ban .

·        Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp: Trước đầu tư, trong đầu tư và sau đầu tư.

·        Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh

·        Tư vấn xây dựng chiến lược Marketing

·        Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông.

·        Tư vấn chiến lược chuyển đổi số

·        Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và đào tạo.