Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Xúc tiến đầu tư

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường , xu hướng đầu tư và đối tác tiềm năng để triển khai dự án .

·        Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường (Fact sheet, Báo cáo Market Captune, Báo cáo tiêu chuẩn, báo cáo chuyên sâu)

·        Tổ chức hội chợ, triển lãm, diễn đàn thương mại trong nước và quốc tế.

·        Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng, chuyển nhượng quyền thương mại.

·        Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng mạng lưới thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

·        Truyền thông về môi trường và cơ hội đầu tư.