Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Xúc tiến đầu tư

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường , xu hướng đầu tư và đối tác tiềm năng để triển khai dự án .

Các đối tác dịch vụ