Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Tư vấn Mua bản sáp nhập

Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính, từ mua lại, bán lại vốn và huy động vốn trên tất cả các lĩnh vực, các tập đoàn, các công ty cổ phần tư nhân, và các tổ chức cơ quan công cộng cũng như các quỹ đầu tư khác.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp dưới nhiều hình thức như :

  • Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp
  • Mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần
  • Sáp nhập doanh nghiệp
  • Hợp nhất và chia tách doanh nghiệp