Trung tâm xúc tiến đầu tư
Thương mại & du lịch quốc tế

Tư vấn tài chính và thu xếp vốn

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trình huy động vốn từ vay nợ đến góp vốn cổ phần , từ giai đoạn đánh giả và xây dựng chiến lược ban đầu đến giai đoạn triển khai thành công.

·        Tư vấn xây dựng cơ cấu vốn và cơ cấu tài sản cho doanh nghiệp;

·        Tư vấn tái cấu trúc danh mục đầu tư hiện tại;

·        Tìm kiếm hợp tác với các nhà đầu tư và huy động nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế vào các dự án.

·        Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

·        Hỗ trợ xây dựng đề án vay vốn từ các tổ chức, quỹ tài chính quốc tế.