CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Tư vấn tài chính và thu xếp vốn

Tối ưu hóa cơ cấu vốn là yếu tố cần thiết để phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quy trình huy động vốn từ vay nợ đến góp vốn cổ phần , từ giai đoạn đánh giả và xây dựng chiến lược ban đầu đến giai đoạn triển khai thành công.

Các đối tác dịch vụ