CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Thành phố Thanh Hóa sắp đất giá 35 lô đất

Invest Global 09:37 20/11/2023

Những lô đất này thuộc mặt bằng quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 01 xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hoá, với diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 3.100m2...

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4180/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. 

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ủy quyền cho UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với mặt bằng quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 01 xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hoá, với diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 3.185,4 m2, gồm 35 lô đất.

UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; giám sát thực hiện cuộc đấu giá theo quy định; ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (nếu có) và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Thanh Hóa chỉ được đưa quỹ đất ra đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khi mặt bằng đưa ra đấu giá đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

UBND thành phố Thanh Hóa và Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của nội dung tham mưu về ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định này.

UBND thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện nghiêm Luật Đấu giá tài sản, Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa và pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện UBND thành phố Thanh Hóa kịp thời báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm vụ vượt thẩm quyền (nếu có) để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc nhiệm vụ được ủy quyền, UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, gửi về Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa, theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND thành phố Thanh Hóa triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ủy quyền cho UBND huyện Quảng Xương phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn 3 (VT2) xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, với diện tích đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 2,28 ha.

Thông tin Doanh nghiệp